Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חשיבות דוח רווח והפסד והבנתו בהצלחת העסק

בכל עסק ישנם נושאים רבים החשובים להצלחתו (שיווק, מכירות, ייצור, תפעול, שירות, ניהול, מימון ועוד). נושאים אלו הינם חשובים מכיוון שבנייה נכונה שלהם מהווה תנאי בסיסי להצלחת העסק. בארגון מתוקן, אחת לחודש מופק דוח רווח והפסד אשר אמור לשקף את התוצאות העסקיות של העסק לחודש הקודם.

הדבר הבסיסי ביותר להצלחת והתפתחות עסק הוא תוצאות עסקיות חיוביות (רווח). ניתוב הרווח באופן מושכל והתנהלות אחראית של הבעלים הינם תנאים נוספים להצלחת העסק.

את דו"ח רווח והפסד יש לנתח בצורה מעמיקה (השוואה לתקציב, מרכזי רווח, הוצאות חריגות, הכנסות חריגות, עונתיות ועוד). לאחר ניתוח הרווח ניתן להבין מהו הרווח בפועל ולנסות להעריך את הרווח העתידי ו/או אילו פעולות עסקיות יש לנקוט.

הבנת הרווח בפועל הינה דבר חשוב ובסיסי אשר עסקים רבים מדי לוקים בו, שכן קריאה נכונה של דו"ח רווח והפסד והבנה של סכום הרווח הינו תנאי קריטי להצלחת העסק. רק אחרי שמבינים מהי רמת הרווח באופן מהימן ניתן להמשיך ולהקדיש מחשבה לגבי תיעדוף הפעולות שיש לנקוט.

להלן דוגמא הממחישה את חשיבות העניין:

ביום 20.4.16 הפיקה מערכת הנהלת החשבונות דו"ח רווח והפסד לתקופה 1-3.16 ממנו עולה כי הרווח הינו 240 אלף ₪ לרבעון. כעת יש להתעמק בדו"ח ולבחון האם יש עונתיות אשר באה לידי ביטוי בדו"ח ולנטרל את השפעתה, יש לבחון האם יש הוצאות או הכנסות שלא קשורות במישרין לתקופה ו/או הוצאות או הכנסות חריגות ולנטרל את השפעתן וכן הלאה. בשלב זה אנו בוחנים את רמת הרווחיות אך באופן כללי יש להתייחס גם לאופן מימון העסק עד לשלב מימוש הרווח (מכירות וקניות בהקפה וכדומה).

יש להגיע לרמת רווח משקפת לאחר ההתאמות הללו – נניח לצורך העניין כי רווח זה הינו 60 אלף ₪ בחודש. כעת יש להוסיף הוצאות אשר לא הובאו לידי ביטוי כגון פחת, הפרשות שונות והפרשה למס / תשלום מקדמות מס – נניח שלאחר פעולות וחישובים אלו הרווח המשקף הינו 40 אלף ₪. המשמעות היא כי החברה יכולה לייצר לבעלים רווח אחרי מס של 40 אלף ₪ בחודש אשר יש לתת את דעת בדבר ניתובו. באם נתון כי החזר ההלוואות (קרן) החודשי הינו 20 אלף ₪ ובנוסף ישנה רכישת רכב בעשרה תשלומים של 10 אלף ₪ בחודש אזי המשמעות הינה כי בעסק נשארים כ 10 אלף ₪ להמשך התנהלות שוטפת בכל חודש.

מדידת הרווח החודשי מסתבכת יותר בעסק עם מלאי מהותי שכן אם לא מנוהל מלאי באופן תמידי או לחילופין אין שליטה ברמות המלאי לסוף חודש אזי מדידת הרווח איננה מדויקת. שינויים במלאי בתקופת המדידה משפיעים במישרין על הרווח בתקופה ואם לא יודעים בדיוק מהם השינויים ולא מבטאים אותם ברווח השוטף (יש לזכור שמכירות וקניות המלאי מוצגות בדוח רווח והפסד) אזי תחתכן סטיה מהתוצאות העסקיות בפועל.

כעת צעד אחד קדימה – החברה שוקלת רכישת מחסן בעלות של 500 אלף ₪ ואנו מניחים שמדובר בהחלטה כלכלית נכונה (מחיר הזדמנותי) -  לאחר בדיקה בבנק עולה כי ההחזר על חשבון הקרן יהיה כ 8.5 אלף ₪ ועוד כ 2.5 אלף ₪ ע"ח ריבית – כלומר העסק יהיה פחות או יותר מאוזן מבחינה תזרימית.

סיכום ביניים – העסק מרוויח לאחר מס 40 אלף ₪ בחודש, העסק מחזיר 28.5 אלף ₪ בגין קרן ההלוואות ובנוסף ישנו תשלום קבוע בסך של 10 אלף ₪ לעשרת החודשים הקרובים בגין רכב.

באם ההלוואה המתקבלת מהבנק תהיה לתקופה קצרה יותר וכתוצאה מכך ההחזר החודשי ע"ח קרן ההלוואות יאמיר ל 12 אלף ₪ תגרם לעסק חריגה תזרימית קבועה של כ 3.5 אלף ₪ בחודש (כ 40 אלף ₪ בשנה). כעת יש לבחון האם זהו מהלך נכון למרות הנושא התזרימי. התשובה כמובן תלויה בנקודת המוצא:

  • אם לעסק ישנו פיקדון נזיל ולא משועבד בסך של 200 אלף ₪ ו/או רמת ניצול האשראי בפועל ממסגרת האשראי הינו 200 אלף ₪ אזי ניתן למכור לעו"ש חלק מהפיקדון או לנצל את המסגרת בפועל ובכך לא לחרוג ממסגרת האשראי – כל זה יכול להתממש רק כי התנאי הבסיסי של רווח חודשי בעסק – מתקיים.

  • אם העסק נמצא באופן תמידי על סף מסגרת האשראי שלו (והבנקים לא רוצים להגדיל אשראי) ולבעלים אין כסף להזרים אזי מהלך זה יכול להיות מעט מסוכן (שכן כמה חודשים ללא רווח והעסק יהיה חשוף מבחינת נזילותו) ולכן טרם ביצוע המהלך יש למצוא פתרונות מימון רלוונטיים.

לסיכום - תנאי בסיסי להצלחת העסק הינו יכולת ייצור רווחים אך יחד עם זאת יש הכרח שלעסק תהיה היכולת לעמוד על רמת הרווח החודשי שלו ברמה מהימנה וכנגזרת מכך לעמוד על ניתוב הרווח באופן שוטף דבר אשר יביא לקבלת ההחלטה בצורה מקצועית יותר.

bottom of page