Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אותה פעילות – רווח שונה

דו"ח רווח והפסד הינו מרכיב מהותי בניתוח יכולות וביצועי העסק. בעלי עסקים רבים (בייחוד החדשים שבהם) נתקלים לעיתים בתופעה לא ברורה אשר בה רמת הכנסות זהה בין חודשים עוקבים לא מבטיחה רמת רווח זהה. במילים אחרות איך יכול להיות שבמחזור של 200 אלף ₪ בחודש אחד העסק מרוויח 60 אלף ₪ ואילו באותו מחזור פעילות בחודש עוקב העסק מרוויח רק 20 אלף ₪. הבנת פערים אלו תביא לשליטה בנתונים הפיננסים של העסק.

ישנן סיבות רבות ומגוונות להבדלים ברמת הרווחיות בין חודשים בעלי רמת פעילות זהה, אולם מלבד הדברים הפשוטים מומלץ להיעזר בשירותיו של יועץ פיננסי כדי לראות את התמונה המלאה. הבדלים כאמור יכולים לנבוע ממספר סיבות: הכנסה בגין תקופות קודמות אשר ההוצאה בגינה נרשמה בתקופות קודמות, הוצאות המשויכות לתקופות קודמות, תשלומים חריגים צפויים (תשלום דמי הבראה לכל העובדים בחודש יולי) או תשלומים לא צפויים (תשלום על פי פסק דין), ריבית רבעונית ועמלת הקצאת אשראי בעסקים צורכי אשראי, ייצור למלאי ועוד. סיבה נוספת היא תמהיל ההכנסות – בעסק בעל מספר מוצרים / שירותים אשר להם אחוז רווח גולמי שונה.

יש לנתח את דוח רווח והפסד וממנו להגיע למסקנות אשר מהותן הוא באם מחזור הפעילות של העסק בחודש העוקב יהיה זהה לזה של החודש הנוכחי האם הרווח יגדל או יקטן ולמה. זהו כלי ניהולי חשוב שכן בעזרתו ניתן לדעת לאיזו רמת רווח לצפות בחודש הבא כבר בעת ניתוח הרווח של החודש הנוכחי. דוגמא: בחודש ספטמבר המחזור הינו 600 אלף ₪ והרווח הינו 50 אלף ₪. לצורך ניתוח התוצאות רוכזו פרטי המידע הבאים: הריבית הרבעונית ששולמה הייתה בסך של 12 אלף ₪, שולם תשלום בסך 13 אלף ₪ בגין תביעה משפטית מהעבר וגם בחודש אוקטובר יהיה תשלום דומה ובנוסף החודש הופקה חשבונית ללקוח בסך 20 אלף ₪ שמהווה גמר חשבון להתנהלות מולו בין חודשים יוני עד אוגוסט (הכוונה היא שכלל ההוצאות בגין עסקה זו נרשמו במערכת הנהלת החשבונות עד חודש אוגוסט). מעבר לנתונים הנ"ל לא צפויים שינויים נוספים.

מניתוח הדוח עולה כי באם בחודש אוקטובר תהיה פעילות זהה (600 אלף ₪) אזי יש צפי לרווח של 42 אלף ₪ לפי הפירוט הבא:

 

רווח חודש ספטמבר       -    50  אלף ₪

הוסף ריבית רבעונית      -    12  אלף ₪

תביעה משפטית            -    0

החסר הכנסה בגין העבר -   (20) אלף ₪

סה"כ                           -    42 אלף ₪

 

בהתאם לכך תחזית הרווח לחודש נובמבר הינה 55 אלף ₪ (42 אלף ₪ שצפויים באוקטובר בתוספת 13 אלף ₪ בגין התביעה המשפטית). תחזית הרווח לחודש דצמבר הינה 43 אלף ₪ שכן בהנחת ניצול אשראי זהה יהיה שוב תשלום בגין ריבית רבעונית (55 אלף ₪ שצפויים בנובמבר בניכוי 12 אלף ₪ בגין ריבית רבעונית).

ככל העסק מורכב יותר אזי יהיו יותר פירוטים אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הבעלים צריך לקבל מהמערך הפיננסי של העסק נתונים מהימנים בדבר תוצאות הפעילות (הרווח) של העבר והדגשת הנושאים הרלוונטיים לצורך תחזית הרווח העתידי. גם אם יש תוצאות שונות בין חודשים שונים עדיין צריכה להיות יכולת לבחינת קו מגמה לעניין התוצאות העסקיות. הבנת המגמה העולה מתוצאות הפעילות ובחינתה בזמן אמת רלוונטית גם היא – עסק אשר לאחר שנת פעילות (ינואר עד דצמבר) מוצג בפני הבעלים רווח של 120 אלף ₪, האינסטינקט הראשוני אומר "רווח ממוצע של עשרת אלפים ₪ בחודש" אבל חשוב מאוד לנתח את המגמות. אם העסק הפסיד בששת החודשים הראשונים עשרת אלפים ₪ בחודש ובששת החודשים האחרונים הרוויח העסק 30 אלף ₪ בחודש אזי התוצאה זהה אך יש מגמה חיובית.

לסיכום – יש סיבות רבות ומגוונות להבדלים בתוצאות הפעילות אגב פעילות זהה. עמידה על הבדלים אלו והבנתם יגדילו את רמת השליטה של הבעלים בנתונים הפיננסים של העסק ויהוו חלק אינטגרלי בגיבוש דרך ההתנהלות המותאמת לכל תקופה.

bottom of page