Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מהו ייעודו של הרווח בחברה?

באופן כללי הרווח שמייצרת החברה מיועד למספר מטרות עיקריות:

  • תשלום מס.

  • החזר הלוואות.

  • קניית ניירות ערך / פיקדונות (משועבדים).

  • השקעה ברכישת נכסים (כלי רכב, מכונות ציוד וכו').

  • צבירת מזומן למימון פעילות שוטפת (לקוחות ומלאי) ע"י קניית פיקדונות לא משועבדים.

  • משיכת בעלים (מעבר לשכר) – דיבידנד.

לפעמים הסדר הנכון משתבש ואי עמידה על תיעדוף נכון יכול להביא לבעיה תזרימית.

מעבר להבנת הרווח האמיתי של החברה, יש לקבל החלטות ניהוליות ברורות מהם סדרי העדיפויות לניהול עודפי המזומנים אשר קיימים מהפעילות השוטפת ולאן עודפים אלו מנותבים.

לצורך המחשה נניח שהחברה מרוויחה בכל חודש 40 אלף ₪ (לצורך הפשטות נניח שאין מכירות וקניות בהקפה – הכל משולם מיידית) והחברה מקצה עשרת אלפים ₪ לכל מהפרמטרים הרשומים מעלה. אם החברה תשלם מקדמות מס של עשרת אלפים ₪ כל חודש וכו' ייווצר מצב שבו יש רווח של 40 אלף בחודש אבל 60 אלף ינותבו החוצה מחשבון העו"ש, כלומר ייווצר גירעון תזרימי של 20 אלף בכל חודש. בכדי להימנע מגרעון תזרימי חודשי זה יש לנהל את הנושא ולדאוג שלא צורכים יותר מ  40 אלף ₪ בחודש תוך מציאת איזון בין המטרות הנ"ל.

יכולה להיווצר בעיה אם החל מחודש מסוים מרוויחה החברה רק 25 אלף ₪ בחודש אולם לא משנה את הרגליה וממשיכה לצרוך 40 אלף ₪ בחודש בין המטרות הנ"ל.

הנושא יסתבך יותר כאשר החברה תתחיל לעבוד בהקפה ולממן לקוחות באמצעות אשראי בנקאי וביתר שאת באם לקוחות ידחו תשלומים. כתגובה ראשונה בכדי להימנע מחריגות מהמסגרת תיקח החברה הלוואה לזמן קצר ואז לכאורה המצב יראה תקין. אלא שזהו מצב זמני ויש להיערך ליום החזר ההלוואה לזמן קצר שכן אז שוב יצופו חריגות.

סיכום ביניים – חברה שמרוויחה לאורך זמן אך הרווחים לא מנותבים בצורה מותאמת, בנוסף לקוחות דוחים תשלומים והחברה לקחה הלוואה לזמן קצר כדי להימנע מחריגות.

כעת זה הזמן לקבלת החלטות ניהוליות מושכלות ויש לצמצם עד למינימום האפשרי את ששת הסעיפים הנ"ל (פריסת הלוואות, צמצום קניית פיקדונות, צמצום משיכת בעלים וכו').

לעיתים הסכומים ותנועות המזומנים מתערבבים ומשבשים את יכולת ההתאמה בין התאוריה לבין ההתנהלות בפועל והבקרה שלה בזמן אמת.

לסיכום גם כשיש רווח בחברה יש להקדיש מחשבה ולקבל החלטות בדבר ניתובו!

bottom of page