Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אשראי ספקים – חשיבותו ומשמעותו

אשראי ספקים הינו אשראי אשר ספקים מעניקים ללקוחותיהם במטרה לקדם את מכירותיהם של הספקים. במתכונת זו העסק מקבל את השירות / הסחורה אך התשלום בפועל מבוצע במועד אשר סוכם ע"י הצדדים (כעבור חודש, בסוף החודש העוקב וכו').

לאשראי זה משמעות מימונית מיידית, שכן הספק מסכים בזאת לספוג את עלויות המימון בגין התקופה עד שמתקבל התשלום - דבר אשר יבוא לידי ביטוי בהוצאות המימון של הספק. לאשראי זה משמעות תזרימית, שכן הספק ממשיך לעמוד בכל התחייבויותיו (לעובדים, לרשויות, למוסדות פיננסים וכו') למרות שטרם קיבל את התשלום, משמע הספק מממן את הלקוח עד אשר יתקבל התשלום. יתכן שהמימון ייעשה ע"י כספי בעלים, ייתכן שע"י מימון בנקאי ויתכן שיעשה באמצעות קבלת אשראי ספקים מספקיו של העסק.

בעקרון אשראי זה מהווה תחליף לאשראי בנקאי ויש לראות בו כאשראי לכל דבר וענין. בפועל אשראי ספקים מהווה חלק אינטגרלי ממבנה ההון של העסק וככזה יש להתייחס אליו בכובד ראש. המשמעות היא שהבעלים חייב להבין ולדעת מהי רמת אשראי הספקים שהעסק מקבל וזאת מפני שהעסק מתבסס בחלקו על אשראי זה.

להלן דוגמא קצרה להמחשת חשיבות העניין:   

 

עסק שהוקם ב 1.1.15 ובמשך שנת 2015 צבר רווחים בסכום של 60,000 ₪.          

מסגרת אשראי בבנק - 60,000 ₪.         

יתרות מאזניות ליום 31.12.15:

לקוחות        -     90,000

מלאי           -     110,000

משיכת יתר   -     60,000  

ספקים         -     80,000

הון עצמי      -     60,000

כעת נבין את משמעות הפרקטית של הנתונים:

לעסק יש רווח חשבונאי של 60,000 ₪.

העסק נתן אשראי ללקוחות בסך של 90,000 ₪ - המשמעות העסק מממן את לקוחותיו בסכום זה. לעסק יש מלאי בסך של 110,000 ₪. יתכן ויעבור זמן עד אשר המלאי ימומש לכדי מזומן ולכן העסק נעזר בספקי אשראי: אשראי בנקאי תוך ניצול מקסימום המסגרת שנקבעה ואשראי ספקים.

יודגש כי באם ישונו תנאי אשראי הספקים לרעה העסק יצטרך למצוא פתרון מימוני אחר!

לצורך המחשה נניח כי יתרת הספקים המוצגת משקפת תנאי תשלום של שוטף + 30. עתה משתנים תנאי התשלום והספקים דורשים תשלום במזומן. המשמעות היא כי העסק צריך למצוא פתרון לעניין!

להלן מספר פתרונות אופציונליים - לא תמיד ישימים:

מעבר לעבודה במזומן מול הלקוחות.

הקטנת המלאי הקיים ב 80,000 ₪.

הגדלת מסגרת האשראי הבנקאית ב 80,000 ₪.

קבלת הלוואה לזמן קצר מהבנק עד להקטנת רמת המלאי.

הלוואת בעלים בסך 80,000 ₪.

שילוב של מספר פתרונות.

זו דוגמא הממחישה כי העסק חשוף לסיכונים שלא נובעים רק מטיב לקוחותיו, אלא גם מהחלטות ספקיו. ככל שמשקל אשראי הספקים בהתחייבויות העסק גדול יותר, כך חשוף יותר העסק להשפעת שינויים במדיניות ספקיו.

bottom of page