Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אבחון פיננסי

בשנים האחרונות נוצרה מודעות רבה לנושא ליווי פיננסי של העסק. המשמעות היא שיותר ויותר בעלי עסקים מכירים בזאת שהם טובים במה שהם עושים ולא כל בעלים הוא גם איש פיננסי. לכן יש ביקוש גובר למוצר שתכליתו הוא ייעוץ פיננסי.

השלב הראשון טרם הליווי הפיננסי הינו אבחון פיננסי. מטרת האבחון הפיננסי הינה מתן תמונת מצב פיננסית ברמת העסק על כל נכסיו והתחייבויותיו בראי הבעלים. יש להבין מהי רמת הרווחיות של העסק, לאן מנותב הרווח, מהו דפוס הפעולה השוטף של העסק, יכולות העסק לעמוד בהתחייבות השוטפות שלו ומהם צרכי האשראי לזמן קצר ולזמן ארוך של העסק. בעצם מדובר בחיתוך העסק לאורך ולרוחב על מנת לייצר תמונה המורכבת ממספר חלקים ורבדים.

יש לאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים באופן המדויק ביותר (תוך בחינת מהותיות הסעיפים). איסוף הנתונים יכול שיהיה בדרגות קושי שונות החל מבנקים, עבור ביתרות לקוחות וספקים מהנהלת החשבונות וכלה בנתונים אשר טרם הגעה בגינן אינפורמציה להנהלת החשבונות והם חלק מתמונת המצב הפיננסית (לדוגמא משפט שמתנהל כנגד העסק לאורך זמן ורק היום ישנו פס"ד המחייב את העסק בתשלום של 100 אלף ₪). בעת אבחון פיננסי יש לקחת בחשבון את כל ההתחייבויות של העסק ולמצוא איזון בינן ובין יכולות העסק. אם לדוגמא העסק נערך להתנהלות תזרימית לשנה הקרובה ללא המידע בדבר פס"ד, הרי ששוב צריך הבעלים למצוא פתרון מימון לעניין זה. בכל מקרה רצוי לראות את התמונה המלאה ואז לקבל החלטות לגבי מציאת תמהיל אשראי אופטימלי ולגבי הערכות תזרימית לגבי הטווח הקצר והבינוני.

 לאחר הבנת תמונת המצב הפיננסית יש להחליט בדבר טכניקות הפעולה הרלוונטיות לעסק. יש לאסוף את כל המידע הרלוונטי לצורך אבחון זה. לאחר אבחון זה תהיה לבעלים זווית ראיה פיננסית על העסק שלו ויתרה מכך תתחיל להתגבש אצלו שליטה בכל ההיבטים הפיננסים של העסק.

אבחון פיננסי מהווה כלי ניהולי עבור הבעלים ומחזק את שליטתו בעסק. אבחון פיננסי חשוב בעצם להבנת נקודת המוצא האמיתית של העסק מבחינה פיננסית הן במישור הנכסים והתחייבויותיו והן במישור רווח העסק על פילוחיו השונים.

לסיכום – אבחון פיננסי הוא הדבר הבסיסי שעליו מבוססת השליטה הפיננסית בעסק. פעולות וההבנה בדבר תחזית פעילות, תחזית רווחיות, ניתוח רווחיות, תחזית פירעון התחייבויות ,ניתוב הרווח, מציאת תמהיל אשראי אופטימלי וכו' נגזרים מנקודת המוצא הפיננסית. נקודת מוצא פיננסית בעסק אחד שונה מעסק אחר וגם אותו עסק בתקופות שונות נמצא (סביר להניח) בנקודת מוצא פיננסית שונה.

כותב המאמר 

אבי דביר, רו"ח

יעוץ וליווי פיננסי

bottom of page