Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הבנת תמונת המצב הפיננסית – שליטה בעסק

הבנת תמונת המצב הפיננסית ( אבחון פיננסי ) מהווה אלמנט בסיסי בשליטת הבעלים בעסק שלו. בכדי להבין את התמונה (אשר לעיתים עשויה להיות מורכבת) יש לקבץ את הנתונים הפיננסים לכדי ביטוי כספי ולהתעלם מממד הזמן. כלומר מה מצב העסק אם נכון לנקודת זמן (רצוי סוף חודש) הבעלים היה מממש את כל הנכסים ופורע את כל התחייבויותיו. כדי להגיע לתמונה המשקפת, יש לנקוט בטכניקות ספציפיות ולנקוט בנהלי רישום, מדידה, מעקב ודיווח המותאמות לעסק. יש להשוות תמונת מצב אחת לזו שנערכה בחודש קודם / רבעון קודם וכך לזהות חריגה מהתחום הסביר בזמן אמת בהתחשב ברווח שנמדד בתקופה.

יש לאסוף נתונים בדבר כל ההתחייבויות של העסק כולל בנקים, ספקים, מוסדות, כרטיסי אשראי, כולל חשבוניות ספקים אשר טרם נרשמו בהנהלת החשבונות אך השירות/המוצר כבר התקבלו ועוד. מצד שני יש לאסוף נתונים בדבר הנכסים של העסק כולל פיקדונות, לקוחות, מלאי, קופת שקים ועוד. באם הנהלת החשבונות מסודרת יוכל הבעלים להסתמך עליה בעת הבנת תמונת המצב הפיננסי. לעיתים נושא זה מורכב ומומלץ להיעזר בשירותיו של יועץ פיננסי. יועץ פיננסי ייתן את הדעת על תמונת המצב הפיננסית של העסק תוך התחשבות ברווח שנמדד בתקופה.

נניח שיתרה בבנק ב 31.1.16 הייתה 50 אלף ₪ והיתרה בבנק ב 30.4.16 הייתה 50 אלף ₪ האם המשמעות היא שהעסק דרך במקום? התשובה היא כמובן שאין מספיק נתונים. אם לדוגמא אין שינוי ביתרות למעט עלייה ביתרת הלקוחות או המלאי אזי המצב הפיננסי השתפר. אם אין שינוי ביתרות של העסק למעט העובדה שנוספה לעסק הלוואה בסך של 50 אלף ₪ אזי המצב הפיננסי של העסק הורע.

להלן דוגמא למספר פרמטרים פיננסים המשפיעים באופן ישיר על תמונת המצב הפיננסית:

נניח שהעסק גדל בפעילות ובסוף אפריל 2016 יתרת הלקוחות עלתה ב 100 אלף ₪, כדי לממן את כספי הלקוחות לקח העסק הלוואה בנקאית לזמן קצר בסך של 100 אלף ₪. אם אלו השינויים היחידים בעסק אזי התמונה הפיננסית לא השתנתה אולם בד"כ יש עוד שינויים – נמשיך את הדוגמא: אם במהלך החודש פרע העסק 50 אלף ₪ קרן הלוואות לזמן ארוך הרי יש התקדמות אסטרטגית (לא בהכרח התקדמות במישור התזרימי), אך אם החליט הבעלים לדחות תשלומים לספקים באותו סכום הרי זה מבטל התקדמות זו. אם נסגרה התחייבות ישנה לספק בסכום של 20 אלף ₪ ובמקביל נמכר פקדון לעו"ש בסכום זהה אזי אין שינוי אסטרטגי וכן הלאה. היות וישנם פרמטרים נוספים המשפיעים על תמונת המצב הפיננסית ומאחר שמטבע הדברים השינויים בדוגמא הנ"ל הינם בסכומים שונים הרי שלא בהכרח תיווצר הקבלה בין השינויים החיוביים והשליליים. לכן יש לרכז את כל הנתונים למכנה משותף הניתן למדידה ולהשוואה.

 

לסיכום – יש לארגן באופן שיטתי את כל הנתונים הפיננסים באופן שוטף ולרכז אותם ביום ספציפי לצורך מדידה. יש לחזור על פעולה זו באופן עקבי בתאריך חתך קבוע לצורך השוואה וזיהוי מגמות בזמן אמת.  הבנת תמונת המצב הפיננסית תיתן לבעלים שליטה ותציף בפני הבעלים חריגות מהצפי בזמן אמת.

bottom of page