Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עונתיות בעסק

יש עסקים אשר מושפעים מעונתיות בשוק בו הם פועלים. אפשר להגדיר עונתיות כשינוי בביקוש (כלפי מעלה או מטה) בתקופה מסוימת – לדוגמא – לפני החגים, עונת הקיץ, חודש מאי, או שינוי בהתנהלות / פעילות העסק בתקופה מסוימת למשל ניצול אשראי רק בחודשי החורף. תת סעיף של עונתיות יכולה להיות התנהלות ספציפית של העסק כגון תשלומי הבראה בחודש מסוים, חופשה שנתית מרוכזת בתשלום, פגרות ואף ריבית רבעונית בעסק מוטה צריכת אשראי. יש להבין את השפעת העונתיות במישור ההכנסות / ההוצאות / הרווח ולנטרל את השפעתה על ביצועי החברה וזאת כדי לקבל תמונת רווח / הפסד מהימנה. אם הבעלים בוחן את הרווח לתקופה של ינואר עד מאי בעסק צורך אשראי הרי שבתקופה הזו רשומה רק פעם אחת הוצאה מהותית של ריבית רבעונית (בגין חודש מרץ) אולם ניתוח הרווח לתקופה ינואר עד יוני ייתן ינטרל את השפעת הריבית הרבעונית על המדידה.

בעסק קיים הבעלים מודע לעונתיות ונערך אליה מבעוד מועד ועל בעלים של עסק בהקמה לדעת את העונתיות בשוק אליו הוא נכנס באמצעות חקר שוק. תכנית עסקית נכונה חייבת לכלול התייחסות לעונתיות ולהשפעתה על התוצאות הצפויות של העסק.

דוגמא להמחשת היערכות מימונית וניהולה בהתייחס לעונתיות – נניח שבעסק מסוים מתבצעת קניית סחורה בסכום של כ 100 אלף ₪ בחודש ובסוף כל שנה הבעלים רוכש מלאי נוסף ב 300 אלף ₪. נניח שלעסק אין אשראי זמין ונניח שהבנק מוכן לתת הלוואה ספציפית לטובת העניין. יש לשתף את הבנק בתחזית מימוש המלאי. אם לדוגמא אחרי שלושה חודשים יתקבל כסף בגין רבע מהסחורה, אחרי ארבעה חודשים יתקבל כסף בגין רבע נוסף מהסחורה וכן הלאה – הרי קצב החזר ההלוואה צריך להיות: גרייס חודשיים ומהחודש השלישי רבע מקרן ההלוואה בתוספת ריבית בכל חודש. אם הבעלים יחזיר את ההלוואה בשישה חלקים שווים (קרן בסך 50 אלף ₪ + ריבית) מהחודש הראשון הרי שעד קבלת התשלום הראשון ייווצר חוסר תזרימי של 100 אלף ₪. יש לתת את הדעת גם על תזמון התקבולים אל מול החזר ההלוואה ולא רק מול גיוס האשראי כמטרה.

לסיכום – ישנם עסקים המושפעים מעונתיות ונכון יהיה להכיר בכך ולהיערך בהתאם (מבחינה תזרימית, מבחינה מימונית, התאמת הוצאות לתקופה וכן הלאה). הערכות נכונה תשפר את ביצועי העסק.

bottom of page