Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

סיבות להבדלים בין הרווח לתזרים המזומנים

דו"ח רווח והפסד הינו מרכיב מהותי בניתוח יכולות וביצועי העסק. לבעלי עסקים רבים (בייחוד החדשים שבהם) לא ברור מדוע הרווח הקיים בעסק לא משתקף בחשבון הבנק. מדובר בנושא מהותי שכן הוא משיק לאופי מימון העסק והבנה של נושא זה תביא לשליטה בנתונים הפיננסים של העסק.

ישנן סיבות רבות ומגוונות להבדלים ביניהם אולם מלבד הדברים הפשוטים מומלץ להיעזר בשירותיו של יועץ פיננסי כדי לראות את התמונה המלאה, שכן לעיתים הבנת מצבו הפיננסי של העסק עשויה להקל בעת תכנונים עתידיים להשקעות, עמידה בהתחייבויות וכן הלאה. להלן מספר סיבות להבדלים בין הרווח המוצג בהנהלת החשבונות לכסף המשתקף בחשבון הבנק:

 • מתן אשראי ללקוחות לדוגמא קבלת התמורה בתנאי תשלום של ש+90 משמעותה הצגת הכנסה (ללא סכום המע"מ) בחודש השוטף וקבלת התמורה רק בעוד 90 יום.

 • לקוחות אשר קיים דפוס פעולה חודשי עימם ועבר מועד התשלום וטרם נתקבלה התמורה.

 • החזר הלוואות (החלק המיוחס לקרן ההלוואה) – התשלום החודשי אינו חלק מדו"ח רווח והפסד אולם סכום זה נגרע מחשבון הבנק.

 • קבלת הלוואות – אם התקבלה הלוואה אזי נכנס כסף לחשבון הבנק אולם אין מדובר בהכנסה.

 • אשראי מספקים – בדיוק ההפך מאשראי ללקוחות ההוצאה נרשמת בחודש השוטף אולם התשלום ישולם בעתיד.

 • משיכות בעלים שלא כמשכורת – הכסף נגרע מחשבון הבנק אולם אין רישום בדו"ח רווח והפסד. יתרה מכך בסיטואציה כזו יש לשים לב לאלמנט המיסוי ולפער הזמני הקיים בין הברוטו לנטו. נפתחת חשיפה מול הרשויות ויש להיות ערוכים לכך.

 • מתן הלוואות לעובדים – הכסף יוצא מחשבון הבנק ולא מקבל ביטוי בדוח רווח והפסד כלל.

 • הפרשות חשבונאיות – לדוגמא הוצאות פחת. הוצאות בגין פחת הינן ביטוי לירידת ערך של נכסים. הרישום החשבונאי הינו הוצאה בדו"ח רווח והפסד אולם אין בגינה תזרים מזומנים.

 • פריסת הוצאות – לדוגמא ערבות. בעת הקמת ערבות משולמת עמלת ערבות בגין תקופת הערבות. אם למשל סך עמלת הערבות היא 24,000 ₪ ותקופת הערבות היא שנתיים הרי שכל חודש צריכה להירשם הוצאה בסך של 1,000 ₪ מבחינה חשבונאית אולם כל הכסף שולם ביום הראשון. במאמר מוסגר יודגש כי אם הערבות מוחזרת לבנק לפני תום התקופה אזי תוחזר גם עמלת הערבות באופן פרופורציונלי.

 • פריסת הוצאות – אם לדוגמא פרמיית הביטוח השנתית הינה 300,000 ₪ אשר ישולמו ב 4 תשלומים של 75,000 כל אחד, הרי שבמצב זה החשבונאות מכירה בהוצאה חודשית של 25,000 ₪ ואילו  מהבנק יוצא סכום של 75,000 במשך ארבעת החודשים הראשונים. כמובן שהחל מהחודש החמישי ועד החודש השנים עשר נרשמת עדיין הוצאה בסך של 25,000 ₪ למרות שלא יוצא כסף מחשבון הבנק.

 • תשלומים בגין רכוש – רכוש קבוע כדוגמת מכונות, מחשבים וכדומה, נרשם במאזן. אם הרכישה מבוצעת במספר תשלומים הרי שכל חודש יצא כסף מהבנק ובדוח רווח והפסד אין לכך ביטוי (למעט הוצאות פחת וגם אז בסכום נמוך באופן מהותי מסך התשלום שיוצא מהבנק).

 • מלאי – דוגמא בסיסית – עסק אשר הוקם ב 1 לדצמבר וקנה מלאי בסך 200 אלף ₪ במזומן. אם עד לסוף השנה העסק לא מכר כלום (ולצרוך הפשטות נניח כי אין הוצאות נוספות) אזי לפי כללי חשבונאות העסק סיים את השנה בצורה מאוזנת בעוד מחשבון הבנק נגרעו 200 אלף ₪.

לסיכום – יש סיבות רבות ומגוונות להבדלים בין דוח רווח והפסד לתזרים המזומנים. עמידה על הבדלים אלו והבנתם יגדילו את רמת השליטה של הבעלים בנתונים הפיננסים של העסק ויתרמו לקבלת החלטות בצורה מושכלת.

bottom of page